Algemene Gebruikersvoorwaarden Wazzurb

Laatst bijgewerkt 03-06-2016

1.Wazzurb
1.1 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Wazzurb (“AG Wazzurb”) zijn van toepassing op alle diensten van Wazzurb B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63427710, gevestigd aan de Utrechtseweg 310 (6812AR) te Arnhem (“Wazzurb B.V.”). Wazzurb B.V. biedt je kosteloos een sociaal platform aan dat je kan benaderen via onze website http://www.wazzurb.nl of de door ons aangeboden applicaties (“Wazzurb”).
1.2 Je kan Wazzurb B.V. bereiken door ons te e-mailen op het adres info@wazzurb.com. Het BTW nummer van Wazzurb is: NL855231543B01.

2. Gebruikersovereenkomst en registratieproces
2.1 Je kan Wazzurb gebruiken door je te registreren als gebruiker van ons platform (“Wazzurbian”). Naast Wazzurbians wordt Wazzurb gebruikt door personen die vanuit hun functie bij de overheid geregistreerd staan bij Wazzurb (“Wazzofficials”) en ondernemingen (“Wazzbusinesses”).
2.2 Momenteel is Wazzurb alleen te gebruiken voor Wazzurbians die in Nederland wonen. Het is dan ook slechts toegestaan om je Nederlandse adres op te geven.
2.3 De gebruikersovereenkomst die je met Wazzurb aangaat, komt tot stand op het moment dat je je registreert als Wazzurbian en akkoord bent gegaan met deze AG Wazzurb en het Wazzurb Privacy Statement. Je hebt dan aangegeven op de hoogte te zijn van de bepalingen in deze AG Wazzurb en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze AG Wazzurb. Vanaf dat moment heb je direct toegang tot Wazzurb. De gebruikersovereenkomst met Wazzurb B.V. tot het gebruik van Wazzurb is slechts in de Nederlandse taal te sluiten.
2.4 Tijdens het registratieproces kies je een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en we verwachten dat je ze geheim houdt. Het is niet toegestaan de gegevens aan iemand anders te verstrekken of om de gegevens van iemand anders te gebruiken om in te loggen op Wazzurb.
2.5 We bewaren een uittreksel van deze gebruikersovereenkomst, deze is via je online omgeving in te zien. Ons advies is dat je je gegevens, een kopie van deze AG Wazzurb en de verdere details van je overeenkomst met Wazzurb duurzaam opslaat en zo nodig uitprint. We behouden ons het recht voor om de AG Wazzurb te wijzigen, waarbij de wijzigingen hier worden gepubliceerd. De AG Wazzurb kan je op elk gewenst moment via deze link raadplegen en downloaden om op te slaan of te printen.
2.6 Je bent gehouden bij je registratie als Wazzurbian juiste, actuele en volledige informatie over jezelf te verstrekken. Het is niet toegestaan een account aan te maken op naam van een derde zonder van deze derde de expliciete aantoonbare toestemming hiervoor te hebben verkregen. Je bent gehouden je accountinformatie altijd accuraat, actueel, volledig en op waarheid berustend te houden en deze waar nodig aan te passen.
2.7 Mocht je tijdens het registratieproces ontdekken dat je foutieve of ongewenste informatie hebt ingegeven, dan kan je je registratie afbreken door op ‘annuleren’ te klikken. Je registratieproces wordt dan beëindigd en je gegevens worden verwijderd. Je kunt dan een nieuw registratieproces ingaan en de juiste of gewenste gegevens invullen. Mocht je na je registratie ontdekken dat je foutieve gegevens hebt ingegeven of je registratie zelf is ongewenst, dan kan je contact opnemen met Wazzurb via deze link.
2.8 Tijdens je registratieproces zul je merken dat we vragen om je adresgegevens. Dit doen we omdat we jouw omgeving in Wazzurb alleen toegankelijk willen maken voor mensen die vlakbij je wonen. Iedereen die zich aanmeldt bij Wazzurb ziet daarom alleen content en gegevens die door de mensen die vlakbij hem of haar wonen worden gedeeld. We leggen, ook met dit doel, voor iedere gebruiker een gebied rond de woonplaats vast (“Miles”) waar we jouw Wazzurb op aanpassen.
2.9 De adresgegevens die je verstrekt tijdens het registratieproces kunnen we controleren. Dit doen we door je een brief te sturen op het adres dat je ons geeft. In deze brief zetten we een verificatiecode, waarmee je je adres kan verifiëren. Je bent verplicht om je daadwerkelijke adresgegevens aan ons door te geven, geen foutieve informatie te verstrekken en je gegevens up-to-date te houden. We doen dit om Wazzurb zo veilig mogelijk te houden, maar kunnen geen garanties afgeven. We zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens van Wazzurbians die zichtbaar zijn op Wazzurb.
2.10 Indien foutieve of ongewenste informatie is opgegeven en geen juiste informatie wordt opgegeven kan Wazzurb B.V. je account schorsen of beëindigen en het huidig en toekomstig gebruik van Wazzurb ontzeggen.
2.11 Je bent gehouden Wazzurb B.V. te informeren over elk ongeautoriseerd gebruik van je accountgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot misbruik van gebruikersnaam of wachtwoord. Wazzurb B.V. heeft het recht u aansprakelijk te houden voor schade als gevolg van niet bij Wazzurb B.V. gemeld misbruik van uw accountgegevens.
2.12 De gebruikersovereenkomst die je met Wazzurb sluit geldt voor onbepaalde tijd. Mocht je je gebruikersovereenkomst op willen zeggen, dan kan je dit met directe ingang doen door je Wazzurb te verwijderen. De gevolgen die dit heeft voor je persoonsgegevens zijn opgenomen in ons Privacy Statement.

3 Wazzofficials
3.1 Wazzurb B.V. geeft medewerkers van de (decentrale) overheidsdiensten op verzoek een Wazzurb account. Deze medewerkers noemen wij de Wazzofficials. Deze Wazzofficials krijgen (beperkte) toegang tot (delen van) Wazzurb. Op deze manier kunnen de Wazzofficials helpen om de plaats waar de Wazzurbians wonen leuk en veilig te houden. Voorbeelden van Wazzofficials zijn medewerkers van gemeenten, ambulance medewerkers, de politie en brandweer. Je kunt Wazzofficials herkennen aan een speciale badge op hun profiel en bij door hen geplaatste inhoud.
3.2 Wazzofficials hebben een andere toegang tot Wazzurb dan Wazzurbians. Zo zien zij soms meer, maar soms ook minder gegevens. Daarnaast worden de Wazzofficials door Wazzurb B.V. geïnformeerd over het gebruik van Wazzurb in bepaalde geografische gebieden. Je leest hierover meer in het Wazzurb Privacy Statement dat je hier kan vinden. Belangrijk om te weten is dat de Wazzofficials geen toegang hebben tot privéberichten tussen Wazzurbians of Wazzbusinesses.

4 Wazzbusinesses
4.1 Wazzurb is er voor Wazzurbians, vaak consumenten, maar ook voor ondernemingen in jouw omgeving. Het aanmaken van een account voor een Wazzbusiness is, net als een account voor een Wazzurbian, gratis en blijft dat ook. Wazzbusinesses krijgen de beschikking over hun eigen Miles en hebben weer andere mogelijkheden binnen Wazzurb dan Wazzurbians en Wazzofficials. Belangrijk om te weten is dat de Wazzbusinesses geen toegang hebben tot privéberichten tussen Wazzurbians.
4.2 Als je je registreert als Wazzbusiness dan is het belangrijk om je te realiseren dat je, ondanks dat je misschien Wazzurb gebruikt om in contact te treden met Wazzurbians, zelf verantwoordelijk bent voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals maar niet beperkt tot de consumentenwetgeving.

5 Wazzetiquette en gebruik Wazzurb
5.1 We hebben een eenvoudige set aan regels die gelden voor het gebruik van Wazzurb, dit noemen we de Wazzetiquette. Deze Wazzetiquette is via deze link in te zien, op te slaan en te printen. De Wazzetiquette geldt voor Wazzurbians, Wazzofficials en Wazzbusinesses. Let er op dat overtreding van de Wazzetiquette kan resulteren in het blokkeren van je toegang tot Wazzurb. Door akkoordverklaring met deze AG Wazzurb ga je er tevens mee akkoord je te houden aan de Wazzetiquette.
5.2 We behouden ons het recht voor om de Wazzetiquette te wijzigen. De wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze pagina.
5.3 Elk gebruik van de Wazzurb voor onrechtmatige, schadelijke, bedreigende, smadelijke, lasterlijke, vulgaire, obscene, seksueel expliciete, profane, hatelijke, bedrieglijke, racistische, etnische of anderszins verwerpelijk gedrag, met inbegrip van, doch niet beperkt tot enig strafbaar handelen of handelen dat anderszins in strijd is met nationale of internationale wet- en regelgeving of leidt tot een civielrechtelijke aansprakelijkheid is uitdrukkelijk verboden.
5.4 Het gebruik van software of enig geautomatiseerd system om informatie van het platform te verkrijgen, zoals page-scraping, robots, spiders, dan wel soortgelijke algoritmen of methoden, alsmede het handmatig stelselmatig opvragen van (delen van) van het Wazzurb platform of achterliggende databases met het doel deze te kopiëren of reproduceren dan wel de navigatiestructuur of beveiliging van Wazzurb te omzeilen voor al dan niet commerciële doeleinden is verboden.
5.5 Zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Wazzurb B.V. is het je niet toegestaan om Wazzurb, noch enig hieraan gekoppeld systeem of netwerk, op welke wijze dan ook te onderzoeken op kwetsbaarheden, onder meer, doch niet beperkt tot het hacken van het platform of gekoppelde systemen of netwerken. Het is niet toegestaan al dan niet persoonlijke informatie te vergaren, verspreiden of anderszins te verwerken over andere Wazzurbians of de herkomst van dergelijke informatie te achterhalen. Je zult geen handelingen verrichten die de infrastructuur van Wazzurb en/of de daaraan gekoppelde systemen en netwerken op een onredelijke of disproportionele wijze belast.
6 Over je privacy, persoonsgegevens en het Wazzurb Privacy Statement
6.1 Wazzurb B.V. hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. In het Wazzurb Privacy Statement [invoegen permanente hyperlink naar privacy-statement] leggen we je daarom tot in detail uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. We willen je vragen dit beleid goed door te lezen, omdat het onderdeel uitmaakt van de gebruikersovereenkomst die je met Wazzurb B.V. aangaat. Belangrijk om alvast te weten is dat Wazzurb B.V. jouw persoonsgegevens verwerkt om de gebruikersovereenkomst voor het gebruiken van Wazzurb uit te voeren.

7 Intellectuele eigendom
7.1 De intellectuele eigendomsrechten op Wazzurb, alle op Wazzurb getoonde teksten en afbeeldingen behoren voor nu en altijd toe aan Wazzurb B.V. Wij hebben dan ook het exclusieve recht om Wazzurb en onze diensten verder te ontwikkelen en eventueel op basis van licenties ter beschikking van anderen te stellen. Zo behouden wij ons het recht voor om nieuwe functies en mogelijkheden aan Wazzurb toe te voegen, maar ook om deze juist te verwijderen of bijvoorbeeld te testen. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten te verwijderen van of uit de teksten, logo’s, afbeeldingen en andere werken die je ziet op Wazzurb.
7.2 Het is niet toegestaan Wazzurb of een deel hiervan te reproduceren, dupliceren, kopiëren, anders dan strikt noodzakelijk is voor de goede werking van (onderdelen van) Wazzurb. Het (weder)verkopen van (onderdelen) van het platform of enig ander commercieel gebruik ervan is uitdrukkelijk verboden.
7.3 De eigendom van de gegevens, zoals berichten, teksten, video’s, foto’s en alle andere data (“Content”) die je aan Wazzurb verstrekt door dit in je omgeving te plaatsen, berust bij de maker van deze Content. Deze AG Wazzurb of de Gebruikersovereenkomst dienen er niet toe om rechten van intellectuele eigendom over te dragen.
7.4 Voor zover als wettelijk toegestaan, verstrek je ons bij het aangaan van de gebruikersovereenkomst met Wazzurb B.V. en telkens als je nieuwe Content uploadt, een eeuwigdurend wereldwijd gebruiksrecht om de Content te publiceren, kopiëren, te gebruiken en te publiceren. Dit betekent dat we de Content ook kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden. Voor zover mogelijk ga je daar hierbij mee akkoord.
7.5 Je bent als Wazzurbian zelf verantwoordelijk voor de Content die je in Wazzurb plaatst. Je dient er dan ook rekening mee te houden dat er auteursrechten kunnen rusten op bepaalde Content. Deze Content mag je niet zonder toestemming van de maker plaatsen, laten zien of bijvoegen. We verwachten dat je de auteursrechten van derden en van Wazzurb B.V. respecteert. Je vrijwaart Wazzurb hierbij dan ook voor iedere claim die ten aanzien van een door jou gepleegde of mogelijk gemaakte auteursrechtinbreuk wordt ingesteld. Let er bovendien op dat alle Content dient te voldoen aan de Wazzetiquette.

8 Garantie
8.1 We verstrekken geen garantie op het gebruik van Wazzurb of verdere diensten of producten van Wazzurb B.V., maar zullen altijd ons uiterste best doen om alles zo goed mogelijk te laten werken.

9 Beschikbaarheid
9.1 De Wazzurb applicatie is beschikbaar in zowel de Apple App Store als de Google Play Store. Let er op dat de gebruikersvoorwaarden en andere voorwaarden en eisen van deze stores van toepassing zijn op het gebruik hiervan.
9.2 We proberen zorg te dragen voor een maximale beschikbaarheid van Wazzurb, maar kunnen hierover geen garanties afgeven.

10 Waarvoor we (niet) aansprakelijk zijn
10.1 Wazzurb wordt “as is” aangeboden. Wazzurb B.V. geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van het Wazzurb platform, noch dat het platform te allen tijd vrij is van defecten of virussen. Wazzurb B.V., eventueel door ons ingeschakelde leveranciers of dienstverleners zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die een Wazzurbian, Wazzofficial of Wazzurbian mocht lijden. Hier wordt iedere directe en indirecte schade onder verstaan, op welke wijze dan ook ontstaan en op welke grond de vergoeding dan ook wordt gevorderd.
10.2 Wazzurb B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gedrag, doen of nalaten van een Wazzurbian, Wazzofficial of Wazzbusiness. Wazzurb B.V. is eveneens niet aansprakelijk voor de Content die een Wazzurbian, Wazzofficial of Wazzbusiness al dan niet plaatst, de hyperlinks naar mogelijkerwijs onrechtmatig of inbreukmakend materiaal die mogelijkerwijs worden geplaatst of de uitlatingen en opinies van Wazzurbians, Wazzofficials of Wazzbusinesses. Daarnaast is Wazzurb B.V. niet aansprakelijk voor enig verlies van of enige inconsistentie in de gegevens die op Wazzurb zichtbaar zijn of zijn geplaatst.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Wazzurb B.V. wegens de vergoeding van schade zoals mogelijkerwijs ontstaan door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot €50.000,-, waarbij een reeks van gebeurtenissen telt als één gebeurtenis.
10.4 Wazzurb B.V. streeft er naar om de schade te beperken, waardoor de aansprakelijkheid van Wazzurb B.V. pas ontstaat wanneer Wazzurb B.V. onverwijld en deugdelijk in gebreke is gesteld na het ontstaan van de schade.
10.5 Wazzurb B.V. kan niet worden gehouden tot de nakoming van enige verplichting, als zij daarbij wordt gehinderd door een omstandigheid buiten haar schuld die niet voor haar rekening dient te komen. Hier wordt onder andere onder verstaan de omstandigheden die buiten de macht van Wazzurb B.V. liggen, bedrijfsrisico’s, tekortkomingen van dienstverleners of leveranciers, niet-beschikbaarheid van Internet, bandbreedte of datacenters of incompatibiliteitsproblemen.
10.6 De in dit artikel 10 opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van schade geleden als gevolg van opzet of grove nalatigheid van bestuurders van Wazzurb B.V.

11 Rechtskeuze en toepasselijk recht
11.1 Op deze AG Wazzurb en de gebruikersovereenkomst die je met Wazzurb B.V. sluit is het Nederlands recht exclusief van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, alsmede de toepasselijkheid van enige andere set (algemene) voorwaarden of inkoopvoorwaarden.
11.2 Mocht u gebruik willen maken van enig middel tot alternatieve geschiloplossing, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Wazzurb via dit e-mailadres: info@wazzurb.com of een hiertoe ingestelde instantie. Voor meer informatie over online geschillenbeslechting kunt u terecht bij het ODR-platform van de Europese Commissie.
11.3 Alle geschillen die in verband met de dienst Wazzurb tussen jou en Wazzurb B.V. mochten ontstaan en niet in onderling overleg kunnen worden opgelost zullen – tenzij enige dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.

12 Onenigheid/geschillen tussen Wazzurbians
12.1 Van Wazzurb maken duizenden mensen gebruik. Het kan voorkomen dat tussen Wazzurbians een geschil ontstaat. Als dat gebeurt kan je dat melden via http://www.wazzurb.nl/peace. Je bent zelf verantwoordelijk voor het oplossen van je geschil, waar mogelijk zullen wij proberen te helpen.
12.2 Hoewel we alles zullen doen om een geschil op te lossen tussen Wazzurbians, kunnen wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die hierdoor mocht ontstaan. Je vrijwaart ons en al onze medewerkers, leverancier en aandeelhouders hierbij van claims en de vergoeding van schade van welke soort dan ook, waaronder begrepen iedere directe- en indirecte schade.

13 Vragen, meer informatie of klachten
13.1 Heb je een vraag, wil je meer informatie of een klacht indienen? Dan kan je contact opnemen met Wazzurb B.V. door hier te klikken.

Opslaan als PDF