Wazzetiquette Wazzurb

Laatst bijgewerkt 7 juni 2016

1 Algemeen
1.1 Wazzurb is een platform, aangeboden door de besloten vennootschap Wazzurb B.V., dat je helpt om contact te hebben en door jou gekozen gegevens te delen met mensen die dichtbij jou wonen. Onze Algemene Gebruiksvoorwaarden Wazzurb en het Privacy Statement Wazzurb zijn van toepassing op onze website (http://www.wazzurb.com) en het gebruik van Wazzurb.
1.2 Om het gebruik van Wazzurb leuk te houden, hebben we een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode noemen we de Wazzetiquette en vind je hieronder. De Wazzetiquette is een set regels waarvan we als gebruikers afspreken dat we ons eraan houden. Bij je aanmelding bij Wazzurb heb je dan ook expliciet ingestemd met het naleven van deze Wazzetiquette.
1.3 Als iemand zich niet aan de Wazzetiquette houdt hebben we het recht om de toegang tot Wazzurb te beperken, op te schorten of zijn /haar account met directe ingang te blokkeren of te verwijderen. We kunnen je ook vragen om de regels alsnog na te leven, als je bijvoorbeeld niet doorhad dat je handelde in strijd met de Wazzetiquette.
1.4 Wazzurb B.V. behoudt zich het recht voor om zelf in te grijpen, bijvoorbeeld door het verwijderen van content die in strijd is met de Wazzetiquette. Verder zullen we, indien we dat nodig vinden, een melding maken bij de politie of enige andere bevoegde autoriteit.
1.5 In deze Wazzetiquette schrijven we bepaalde woorden met een hoofdletter. Dit zijn definities, waarvan je de betekenis kan terugvinden in de Algemene Gebruiksvoorwaarden Wazzurb  of in de Wazzetiquette zelf. In dat laatste geval schrijven we de definitie de eerste keer in het vet.
1.6 Deze Wazzetiquette is van toepassing op de gebruikers van Wazzurb: Wazzurbians, Wazzofficials en Wazzbusinesses. We raden je aan het stuk goed door te lezen. Mocht je daarna vragen hebben, dan kan je contact met ons opnemen:

Wazzurb B.V.
Utrechtseweg 310 – H02
6812 AR Arnhem
E-mail: info@wazzurb.nl
Kamer van Koophandel: 63427710

2 Als Wazzurbians…

2.1 Maken we gebruik van onze echte identiteit en ons echte adres omdat we achter de dingen staan die we op Wazzurb plaatsen en omdat we er geen probleem mee hebben daarvoor verantwoordelijk te zijn. [wat vind jij hier van?]

2.2 Hebben we er geen probleem mee dat foto’s met naaktheid kunnen worden geplaatst op Wazzurb als dat gedaan wordt met een artistiek, cultureel of voorlichtend doel. Als Wazzurbians zullen we echter geen foto’s van (gedeeltelijke) naaktheid plaatsen of met anderen delen die duidelijk ingaan tegen de algemeen aanvaarde normen of goed fatsoen. [wat vind jij hier van?]

2.3 Zullen we er nooit toe overgaan anderen aan te vallen op basis van hun ras, etniciteit, nationaliteit, religie, seksuele geaardheid, geslacht, handicap of ziekte dan wel op enige andere wijze mensen te discrimineren of benadelen [wat vind jij hier van?]

2.4 Plaatsen we geen berichten, foto’s en video om geweld te vieren of te verheerlijken. Onder geweld verstaan we geweld tegen anderen maar ook zelfbeschadiging. Daarnaast zullen we geen content plaatsen of delen die geweld bevatten of aanmoedigen. [wat vind jij hier van?]

2.5 Bedreigen, chanteren of intimideren we elkaar op geen enkele manier. Nooit. [wat vind jij hier van?]

2.6 Staan we er voor in een plek te zijn waar mensen, bedrijven en organisaties elkaar kunnen ontmoeten. Maar als Wazzurbians zullen we geen accounts aanmaken of onderhouden namens of ter bevordering van criminele of terroristische organisaties of personen. We zullen als Wazzurbians verder geen berichten plaatsen waarin criminele of terroristische organisaties of personen worden ondersteund of op enige wijze worden gepromoot. [wat vind jij hier van?]

2.7 Zullen we Wazzurb niet gebruiken om publieke en/of politieke figuren of organisaties aan te vallen of zwart te maken. [wat vind jij hier van?]

2.8 Zullen we niet pesten of enig haatdragend taalgebruik bezigen. Er worden geen berichten, foto’s of video’s geplaatst of gedeeld waarin mensen worden gepest, lastiggevallen of benadeeld. [wat vind jij hier van?]

2.9 Zullen we Wazzurb niet gebruiken om enige handel in onrechtmatige, ongeoorloofde, illegale, inbreukmakende of ongewenste producten te drijven of te promoten. [wat vind jij hier van?]

2.10 Zullen we Wazzurb niet gebruiken om onrechtmatige, ongeoorloofde, illegale, inbreukmakende of ongewenste content of berichten te plaatsen, versturen of te delen. Hieronder vallen alle berichten met een smadelijke, lasterlijke, vulgaire, obscene of profane inhoud en alle vormen van SPAM. [wat vind jij hier van?]

2.11 Zullen we in het bijzonder geen berichten plaatsen of delen die seksueel geweld of seksuele uitbuiting uitbeelden, laten zien, beschrijven of op enige andere wijze toonbaar maken. [wat vind jij hier van?]

2.12 Zullen we Wazzurb verder niet gebruiken om aan te moedigen tot of het zelf uitvoeren van enig strafbaar of anderszins in strijd met nationale of internationale wet- en regelgeving te beoordelen gedrag of gedrag dat resulteert in een mogelijke civielrechtelijke aansprakelijkheid. [wat vind jij hier van?]

2.13 Zullen we op geen enkele manier inbreuk maken op de rechten en vrijheden van anderen, waaronder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We zullen dan ook geen persoonlijke gegevens van anderen, in het bijzonder hun woonadres of locatie, openbaar maken of verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken personen. [wat vind jij hier van?]

2.14 Zullen we het respecteren wanneer door een andere Wazzurbian of een Wazzbusiness wordt aangegeven dat enig of verder contact via Wazzurb of anderszins niet gewenst is. [wat vind jij hier van?]

2.15 Stemmen we er in toe geen handelingen te verrichten die Wazzurb, Wazzurbians, Wazzofficials of Wazzbusinesses of ieder ander potentieel kunnen schaden. [wat vind jij hier van?]

2.16 Zullen we de toepasselijke wet- en regelgeving te allen tijde naleven. [wat vind jij hier van?]

2.17 Zullen we onder geen enkele omstandigheid meewerken aan het verspreiden van virussen of schadelijke codes of applicaties. [wat vind jij hier van?]

2.18 Zullen we geen gebruik maken van identificatiegegevens die aan een ander toebehoren, ons op enige andere wijze onszelf voordoen als iets of iemand anders of enige vorm van identiteitsfraude toepassen. [wat vind jij hier van?]

2.19 Zullen we Wazzurb op geen enkele wijze trachten te hacken of te cracken. [wat vind jij hier van?]

2.20 Zullen we Wazzurb en de onderliggende infrastructuur niet op disproportionele wijze belasten of bezetten of enige Ddos-aanval of vergelijkbaar mechanisme op Wazzurb richten of uitvoeren. [wat vind jij hier van?]

3 Tot slot
3.1 We vinden je input belangrijk. Daarom staat achter elke regel de optie vermeld om aan te geven wat jij van deze regel vindt.
3.2 We behouden ons het recht voor om, al dan niet op basis van jouw input, de Wazzetiquette aan te passen. We publiceren de gewijzigde Wazzetiquette op deze pagina en zullen de wijzigingsdatum hierboven vermelden.
3.3 Heb je verder nog een opmerking, vraag of idee voor de Wazzetiquette? Vul dit dan hieronder in, de Wazzetiquette maken we samen.

Opslaan als PDF

Laat weten wat je van de Wazzetiquette vindt!

Je e-mailadres

Je bericht